Opetussuunnitelmat (OPS)

Tälle sivulle on koottu Humakin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat, tutkintojen vaativuustasot ja niiden tuottamat kompetenssit. Sivun alaosasta löydät myös koulutuskohtaiset vastaavuustaulukot, mikäli olet aloittanut opintosi vanhemmassa opetussuunnitelmassa.

Kukkienkastelija

Opetussuunnitelmat (OPS)

Tutustu alta voimassa oleviin ja tarvittaessa vanhoihin AMK- ja YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin. Opintojen etenemisen mallinnukset tavoiteajassa ja nopeutetussa tahdissa löydät täältä.

HuMaster Kulttuurituottaja (ylempi AMK) ja Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Tutkintojen vaativuustasot ja kompetenssit

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7.

Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä tasot 6 ja 7 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa. Kompetensseilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Humakin opetussuunnitelmissa on pääsääntöisesti huomioitu NQF-tasokuvaukset, yhteiset ja koulutuskohtaiset kompetenssit. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana normaalia oppimisprosessiin liittyvää osaamisen arviointia. 

Tutustu alla tarkemmin eri tasojen osaamiskuvauksiin ja kompetensseihin.

NQF, taso 6

Ammattikorkeakoulututkintossa edellytettävä osaaminen:

 • Hallitsee laaja‐alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti‐, tieteen‐ tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
 • Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

NQF, taso 7

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa edellytettävä osaaminen:

 • Hallitsee laaja‐alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus‐ ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.
 • Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.
 • Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Yhteiset kompetenssit

Yhteiset kompetenssit ovat kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Tutustu yhteisiin kompetensseihin ja niiden osaamisen kuvauksiin ohessa.

Yhteiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus, AMK-tutkinto

Osaamisen kuvaus, YAMK-tutkinto

     Oppimisen taidot

 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan

 • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti

 • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

 •  osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

 •  kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

      Eettinen osaaminen

 • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista

 • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

 • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään

 • osaa soveltaa tasa‐arvoisuuden periaatteita

 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita 

 • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

 • osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

 • osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

 • osaa edistää tasa‐arvoisuuden periaatteiden toteutumista työ‐yhteisössä 

 • osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista 

 • kykeenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen 

    Työyhteisöosaaminen

 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia

 • osaa toimia työelämän viestintä‐ ja vuorovaikutustilanteissa

 • osaa hyödyntää tieto‐ ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä

 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa

 • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa 

 • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä

 • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

 • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

 • osaa soveltaa tieto‐ ja viestintätekniikkaa tehtävissään

 • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

 • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

 • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

     Innovaatio-osaaminen

 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen

 • osaa työskennellä projekteissa

 • osaa toteuttaa tutkimus‐ ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä

 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja 

 • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

 • osaa johtaa projekteja 

 • osaa johtaa tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus‐ ja kehitystoiminnan menetelmiä

 • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

     Kansainvälisyysosaaminen

 • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon

 • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön

 • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

 • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä 

 • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

 • osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan 

Koulutuskohtaiset kompetenssit

Yhteisten kompetenssien lisäksi koulutuksilla on omat koulutuskohtaiset kompetenssit. Tutustu ohessa niihin tarkemmin. 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit on päivitetty viimeksi 25.10.2017 yhdessä muiden kulttuurituottajakoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa (Arcada, Metropolia AAMK, Seinäjoen AMK). 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus

    Toimintaympäristöjen tuntemus

 • Tuntee kulttuurin eri ilmiöiden ajankohtaisia virtauksia ja niiden historiallista taustaa

 • Hahmottaa alan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä

 • Tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja merkityksen

 • Ymmärtää kulttuurin ja taiteen merkityksen yhteiskunnassa

 • Tuntee kulttuurituotannon kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja toimintaympäristöjä

 • Hahmottaa alan tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja ja osaaennakoida niitä

    Tuottamisprosessien hallinta

 • Hallitsee tuotantojen johtamisen ja strategisen suunnittelun osana tuotantoprosessia

 • Hallitsee projekti- ja hanketoimintaa työssään ja osaa käyttää siihensopivia välineitä

 • Tuntee kulttuurituottajan työssä tarvittavan lainsäädännön ja osaasoveltaa sitä käytäntöön

 • Tuntee teknisen tuottamisen perusteet

 • Osaa hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia tuotantoprosessissa

 • Tunnistaa kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen kestävään kehitykseen

    Liiketaloudellinen osaaminen

 • Tunnistaa kulttuurituotannon ansaintamallit ja –mahdollisuudet ja osaa käyttää niitä

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa kaupallisesti kannattavia ja asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja

 • Hallitsee kulttuurituotteen ja -palvelun rahoituksen suunnittelun ja hankinnan

 • Hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan

 • Hallitsee toimialan myynnin ja markkinoinnin menetelmiä

 • Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä omaa valmiudet kannattavaan yritystoimintaan toimialalla

 • Ymmärtää innovaatioiden merkityksen osana alan toimintaaosaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia

     Kehittämis-ja vuorovaikutusosaaminen

 • Hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot

 • Osaa käyttää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä alan innovaatiotoiminnassa

 • Osaa rakentaa ja johtaa työssään tarvittavia verkostoja

 • Osaa toimia sensitiivisesti erilaisissa yhteiskunnan sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa

 • Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja identiteettiään

Kompetenssit on laadittu keväällä 2019.

Tulkki (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus

    Tulkin ammatillinen osaaminen

 • Tuntee tulkkauspalvelun kokonaisuuden ja osaa toimia osana sitä

 • On sisäistänyt laadukkaan tulkkaustoiminnan ja käännöstyön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

 • Ymmärtää tulkin tehtävän erilaisissa toimeksiannoissa 

 • Osaa analysoida toimeksiantoja ja omaa ammatillista osaamistaan sekä käyttää kokemuksiaan ammattitaitonsa kehittämisessä

 • Osaa toimia erilaisissa työyhteisössä ja asiakaskontakteissa ammatillisesti ja ammattieettisesti perustellulla tavalla

 • Osaa tehdä työssä jaksamisen kannalta perusteltuja valintoja

 • Osaa toimia tulkkaus-ja käännösalan yrittäjänä

    Tulkkaustaidot ja työkielten osaaminen

 • Ymmärtää sekä tulkkaus- että käännöstoimeksiannot kokonaisuutena

 • Tietää tulkkaus- ja käännöstyön keskeiset teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä tulkin työssä

 • Osaa työkielet ja asiakkaiden käyttämät kommunikaatiomenetelmät työtehtävien vaatimusten mukaisesti

 • Osaa käyttää työkielten variaatioita ja konventioita toimeksiannon edellyttämällä tasolla

 •  Osaa käyttää tulkkausmenetelmiä toimeksiannon edellyttämällä tavalla

 • Osaa tehdä ammatillisesti perusteltuja ratkaisuja myös paineen alla

 • Osaa arvioida ja käyttää tulkin työn kannalta oleellisimpia teknisiä välineitä 

 • Kykenee omaksumaan ja osaa soveltaa uusia työskentelytapoja

    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Ymmärtää toimivaan vuorovaikutukseen ja erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvät keskeiset tekijät

 •  Ymmärtää vuorovaikutuksen tilannesidonnaiset erityispiirteet ja osaa toimia kontekstin ja viestintäkanavan vaatimalla tavalla 

 • Osaa toimia monikielisessä ja/tai multimodaalisessa vuorovaikutustilanteessa ammattiroolinsa mukaisesti

    Monikulttuurisuus- ja toimintaympäristöosaaminen

 • Tunnistaa eri tilanteisiin liittyviä kulttuurisia tekijöitä ja osaa huomioida ne

 • Tietää keskeiset toimintaympäristöt ja asiakasryhmät sekä osaa mukauttaa toimintaansa näissä tapahtuvien muutosten perusteella

 • Tunnistaa epäsymmetrian vaikutukset tulkin toimintaympäristöissä

 • Osaa toimia asiakas-ja tilannelähtöisesti

Kompetenssit on laadittu keväällä 2019.

Tulkki (YAMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus

    Tulkkauspalveluosaaminen

 • Opiskelija tietää omaan tulkkauksen alaan liittyvän keskeisen lainsäädännön ja sen puitteet

 • Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida tulkkauspalveluprosessia ja toimintakäytäntöjä asiantuntevasti 

 • Opiskelija ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä tulkkauspalvelujen kehittämisessä

 •  Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan tarkoituksenmukaisesti palveluiden kehittämisessä

 • Opiskelija osaa toimia itsenäisesti vaativissa ja vastuullisissa tulkkausalan asiantuntijatehtävissä ja kehittää asiantuntijuuttaan suunnitelmallisesti

    Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

 • Opiskelija tunnistaa ja osaa kytkeä tulkkausalaan liittyvät ilmiöt laajempaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kontekstiin

 • Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää tietolähteitä kriittisesti ja tutkimuseettisiä käytänteitä noudattaen

 • Opiskelija osaa soveltaa työelämälähtöisiä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä alan TKI-työssä (projektityö, tutkimuksellinen kehittämistyö)

 • Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa palvelun ja toiminnan laadunarviointimenetelmiä sekä käytäntöjä 

 • Opiskelija tuntee liiketoiminnan suunnittelun, työsuhdelainsäädännön ja taloudenhallinnan perusperiaatteet 

 • Opiskelija ymmärtää työhyvinvointiin liittyvät keskeiset tekijät ja osaa edistää yhteisön ja yksilön työhyvinvointia

    Asiantuntija- ja vaikuttamisosaaminen

 • Opiskelija tuntee tulkkausalan keskeiset kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä ammattitaitonsa ja alan kehittämisessä

 • Opiskelija tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja osaa vaikuttaa alan kehittämiseen

 • Opiskelija osaa toimia asiantuntijayhteisöissä ja jakaa asiantuntijatietoa viestimällä vastuullisesti eri medioissa 

 • Opiskelija osaa raportoida ja viestiä tutkimuksellisesta kehittämistyöstä

Kompetenssit hyväksytty Humanistisen ja kasvatusalan ryhmässä 16.5.2019

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus

    Yhteisöllinen osaaminen

 • Osaat tunnistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkityksen yksilöiden ja ryhmien toiminnassa sekä hyvinvoinnin edistämisessä

 • Osaat ohjata yksilöitä ja ryhmiä löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään taitojaan toimia yhdessä 

 • Osaat rakentaa ja vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä moninaisissa kasvokkaisissa ja digitaalisissa yhteisöissä

 • Osaat edistää yhdenvertaista, sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä yhteisöissä

    Pedagoginen osaaminen

 • Osaat hyödyntää kasvun, kasvatuksen ja kehityksen teoreettisia lähestymistapoja toiminnassasi

 • Osaat soveltaa pedagogisia ja osallistavia menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä

 • Osaat edistää non-formaalin oppimisen mahdollisuuksia

 • Osaat kohdata yksilöitä ja ryhmiä sekä edistää rakentavaa vuorovaikutusta moninaisissa toimintaympäristöissä

    Yhteiskunnallinen osaaminen

 • Osaat tunnistaa yhteiskunnan rakenteita, palvelujärjestelmiä ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana

 •  Osaat tunnistaa yhteisöpedagogin ammattialojen ja ammatillisen osaamisen merkityksen yhteiskunnassa

 • Osaat toimia sosiaalisten ongelmien syiden ja seurauksien ehkäisemiseksi

 • Osaat soveltaa toiminnassasi julkisen ja kolmannen sektorin sekä yrittäjyyden erilaisia toimintaperiaatteita

    Organisaatio– ja kehittämisosaaminen

 • Osaat työskennellä monialaisissa ja monikulttuurisissa
  työympäristöissä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • ennakoida ja tunnistaa työympäristöstä nousevia
  kehittämistarpeita sekä vahvoja ja heikkoja signaaleja

 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia osallistavia
  kehittämisprosesseja yhteisöissä

 • Osaat kehittää omaa työtäsi, työyhteisöäsi, organisaatiotasi ja
  ammattialaasi sekä monialaisia verkostoja

Vastaavuustaulukot

Tutustu koulutuskohtaisiin vastaavuustaulukoihin, mikäli olet aloittanut opintosi 2013–2018 voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vastaavuustaulukkojen avulla näet, mitkä opintojaksot 2013–2018 opetussuunnitelmassa vastaavat 2018–2024 opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja.

Ohessa kulttuurituottajan (AMK)-tutkinnon opetussuunnitelman 2013–2018 ja opetussuunnitelman 2018–2024 mukainen vastaavuustaulukko. Tähdellä merkityt* ovat koulutusten yhteisiä opintoja. Uuteen opetussuunnitelmaan (2018–2024) ovat siirtyneet syksyllä 2017 opintonsa aloittaneet ja syksystä 2018 lähtien opintonsa aloittaneet päivätoteutuksen opiskelijat.

Vanhassa opetussuunnitelmassa (2013–2018) jatkavat 2016 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet. Monimuotototeutuksen opiskelijat jatkavat vanhassa opetussuunnitelmassa. Syksystä 2018 lähtien opintonsa aloittaneet verkkotutkinnon opiskelijat suorittavat 2018–2024 opetussuunnitelmaa.

Ole yhteydessä omaan HOPS-valmentajaasi mahdollisissa epäselvyyksissä.

Kulttuurituotannon koulutus
OPS 2013–2018

Kulttuurituotannon koulutus

OPS 2018–2024

Tunnus Pepissä

YLEISET OPINNOT 10 OP

KU2018P-1012

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 5 op

Ammatillinen kehittyminen 5 op*

YHYL01

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op 

Opiskeluvalmiudet 5 op*

YHYL02

AMMATILLISET OPINNOT 135 OP

Ammatilliset kieliopinnot 15 op

KU2018P-1000
KU2018P-1001

Suomen kieli ja viestintä 5 op

Suomen kieli ja viestintä 5 op*

YHSK01

Ammatillinen ruotsi ja syventävä ammatillinen ruotsi 5 op

Ruotsi 5 op*

YHRU01

Ammatillinen englanti ja syventävä ammatillinen englanti 5 op

Englanti 5 op*

YHEN01


Tuottajuuden perusteet 25 op

KU2018P-1002


Kansalaistoiminnan perusteet 5 op

Ei vastaavuutta, vapaasti valittaviin opintoihin

Kulttuurituotannon perusteet 5 op

Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op

Kulttuurituotannon perusteet 10 op

TP01

Tuottajan lakitieto 5 op

Lakitieto ja etiikka 5 op

TP02

Kulttuurituotannon käytännöt 10 op

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op

TP03

Kulttuurituotannollinen ympäristö

25 op

KU2018P-1003

Ei vastaavuutta

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op

KTY01

Taiteen tuntemus 5 op
Taidelajiin perehtyminen 5 op

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op

KTY02

Kulttuuripolitiikka 5 op

Kulttuuripolitiikka 5 op

KTY03

Taiteen soveltava käyttö 5 op (vain 5/10 op)

Ammatillinen harjoittelu 2: Monialaiset toimintaympäristöt 5 op

KTY04

Ei vastaavuutta, vapaasti valittaviin opintoihin

Tuottajan viestintätaidot 10 op

KT2018P-1004

Mediataidot 5 op

Mediataidot 5 op

TV01

Viestintätaidot 5 op

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op*

YHVV01

Talouden ja rahoituksen perusteet 15 op

KU2018P-1005

Talouden toimintamekanismit 5 op

Kulttuurin rahoitus 5 op

TRP01

Taloussuunnittelu 5 op

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op*

YHTRP02

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu

5 op

TRP03

Liiketoiminnan perusteet 20 op

KU2018P-1006

Markkinointi 5 op

Markkinointi 5 op

LP01

Tuotteistaminen 5 op

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op

LP02

Yrittäjyys 5 op

Yrittäjyys 5 op*

YHYR01

Ei vastaavuutta

Yritystoiminnan perusteet 5 op*

YHYR02

Innovaatio- ja suunnitteluosaaminen 20 op

KU2019P-1007

Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op
Innovaatiotoiminta 5 op*
YHIS01

Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 op (huom. laajempi kuin 2018-2024 OPSissa)
Innovaatiotoiminnan käytännöt 5 op + Strateginen suunnittelu 5 op (päivitetty 30.3.2020)
IS02
Johtaminen 5 op
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op*
YHJT01
Ei vastaavuutta
Strateginen suunnittelu 5 op
IS04

AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 50 OP
Syventävät opinnot 30 op
KU2018P-1008
KU2018P-1009

Syventävä perehtyminen kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannon ja kehittämisprojektit 10 op

SO01

Syventävä perehtyminen liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op

Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op

SO02

Ei vastaavuutta

Ammatillinen harjoittelu 5: Viesintä ja markkinointi 10 op

SO03

Syventävä perehtyminen kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op

Ei vastaavuutta

Eriytyvät suuntautumisopinnot 20 op

KU2018P-1010

Kulttuuri liiketoimintana 20 op

Liiketoiminta (sis. Ammatillinen harjoittelu 6) 20 op, sisältää toteutukset:
– Liiketoiminta (1/2) 10 op
– Liiketoiminta (2/2) 10 op

KU2018P-1015
ES01
ES02

Ei vastaavuutta

Digitaaliset tuotannot (sis. Ammatillinen harjoittelu 6)
– Digitaaliset tuotannot (1/2) 10 op
– Digitaaliset tuotannot (2/2) 10 op

KU2018P-1016
ES03
ES04

Tapahtumatuotannon kehittäminen 20 op

Monialaiset tapahtumatuotannot

20 op (sis. Ammatillinen harjoittelu 6)
– Monialaiset tapahtumatuotannot (1/2) 10 op
– Monialaiset tapahtumatuotannot (2/2) 10 op

KU2018P-1017
ES05
ES06

Tuottaha yhteiskunnallisena toimijana 20 op

Ei vastaavuutta

KEHITTÄMISTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT 30 OP

KU2018P-1011

Kehittämistyön menetelmät 1 5 op

Kehittämistyön menetelmät 5 op*

YHKT01

Kehittämistyön menetelmät 2 10 op

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta

5 op*
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op*

YHKT02
YHKT03

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö 15 op*

YHKT04

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 20 OP

KU2018P-1014

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tulkkauksen koulutuksessa uuteen opetussuunnitelmaan (2018–2024) ovat siirtyneet syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet päivätoteutuksen opiskelijat. Vanhassa opetussuunnitelmassa (2013–2018) jatkavat 2017 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet kuitenkin niin, että valitaan opintojaksoja uudesta OPS:sta alla olevan taulukon mukaisesti. Tähdellä merkityt* ovat koulutusten yhteisiä opintoja.

Ole yhteydessä omaan HOPS-valmentajaasi mahdollisissa epäselvyyksissä.

Tulkkauksen koulutus OPS 2013–2018

Tulkkauksen koulutus OPS 2018–2024

Tunnus Pepissä

Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 1, 5 op

Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 5 op

VK01

Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 2, 5 op

Aktiivinen viittomakielen oppija 5 op

VK02

Suomen kieli 2: Asiatyylien hallinta 5 op

Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 op

NK02

Kääntäminen 1: Kielensisäinen kääntäminen 5 op

Kääntäminen osana tulkkausta 5 op

TU04

Suomalainen viittomakieli ja vuorovaikutus 3 op

Viittomakielen rakenne ja tutkimus 5 op

VK07

Ammatillinen kasvu ja työelämätaidot; Yrittäjyys 5 op

Yrittäjyys 5 op* tai
Yritystoiminnan perusteet 5 op*

YHYR01
YHYR02

AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT

Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus 5 op

Tulkkaus: Kehittävä harjoittelu 5 op

SY02.300

Viitottu puhe 5 op

Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op

SY02.206KEHITTÄMISTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT 

Kehittämistyön menetelmät 1, 5 op

Kehittämistyön menetelmät 5 op*

YHKT01

Kehittämistyön menetelmät 2, 10 op

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta

5 op*
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op*

YHKT01

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ohessa yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinnon opetussuunnitelman 2013-2018 ja opetussuunnitelman 2018-2024 mukainen vastaavuustaulukko. Tähdellä merkityt* ovat koulutusten yhteisiä opintoja. Uuteen opetussuunnitelmaan (2018-2024) ovat siirtyneet syksyllä 2017 opintonsa aloittaneet ja syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet päivätoteutuksen ja monimuotototeutuksen Työyhteisön kehittäjä-opiskelijat.

Vanhassa opetussuunnitelmassa (2013-2018) jatkavat 2016 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet kuitenkin niin, että valitaan opintojaksoja uudesta OPS:sta. Monimuotototeutuksen opiskelijat (YP ja YAMK) jatkavat vanhassa opetussuunnitelmassa ja vain uudet, syksyllä 2018 opintonsa aloittavat opiskelijat suorittavat uutta opetussuunnitelmaa.

Ole yhteydessä omaan HOPS-valmentajaasi mahdollisissa epäselvyyksissä.

Yhteisöpedagogikoulutus

OPS 2013–2018

Yhteisöpedagogikoulutus

OPS 2018–2024

Tunnus Pepissä

YLEISET OPINNOT 10 OP

YP01

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 5 op

Ammatillinen kehittyminen 5 op*

YHYL01

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op 

Opiskeluvalmiudet 5 op*

YHYL02

AMMATILLISET OPINNOT 125 OP

Ammatilliset kieliopinnot 15 op

YP02
YP03

Suomen kieli ja viestintä 5 op

Suomen kieli ja viestintä 5 op*

YHSK01

Ammatillinen ruotsi ja syventävä ammatillinen ruotsi 5 op

Ruotsi 5 op*

YHRU01

Ammatillinen englanti ja syventävä ammatillinen englanti 5 op

Englanti 5 op*

YHEN01

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet 10 op

YP04

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet 5 op

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op

YPYATP01

Nuorisotyön ja nuorisopolitiikan perusteet 5 op

Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op

YPYATP02

Yhteisöllinen ja pedagoginen toiminta 30 op

YP05

Ohjaaminen 5 op

Valmentava työote 5 op

YPYPT01

Sosiaalinen vahvistaminen 5 op

Toimijuuden edistämienn 5 op

YPYPT02

Elämänkulku, kasvu ja kehitys 5 op

Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

YPYPT03

Osallistava pedagogiikka 5 op

Osallistava pedagogiikka 5 op*

YHPE01p2

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op*

YHJT01

Moninaisuuden kohtaaminen 5 op

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op*

YHVV04

Yhteiskunnallinen toiminta 40 op

YP06

Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet 5 op

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op

YPYT01

Yhteisöviestintä ja markkinointi 5 op

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op*

YHVV01

Hallintorakenteet, toimijat ja talous 5 op

Hyvinvointipalvelut 5 op

YPYT02

Ei vastaavuutta

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op

YPYT03

Palvelujen tuottaminen 10 op

Yrittäjyys 5 op*

YHYR01

Yritystoiminnan perusteet 5 op*

YHYR02

Talousosaaminen 5 op
Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op*

YHTRP02

Projektitoiminta 5 op

TKI-osaaminen
YPYT04

Ammatilliset eriytyvät opinnot / Harjoittelut 30 op
YP07
Osallistumisen edistäminen ja aktivointi 5 op + Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät 5 op
Sisällytetään ammatilliseen harjoitteluun 1, 2 tai 3 tai vapaasti valittaviin
LP02
Ammatillinen harjoittelu 1
YPAH01
Ammatillinen harjoittelu 2
YPAH02
Ammatillinen harjoittelu 3
YPAH03
AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 OP
YP08

Yhteisöpedagogin kehittyvä asiantuntijuus 30 op
YP09
Nuoruus ja nuorisotutkimus / järjestötyö muutoksessa 5 op
Innovaatiotoiminta 5 op*
YHIS01
Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön keh. / vaikuttamistoiminta ja kumppanuuksien kehittäminen 5 op
Verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen 5 op
YPYKA01

Nuorisotyön työmuodot 5 op / kehittyvä järjestötyö 5 op
Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittäminen 5 op
YPYKA02

Nuorisotyö muuttuvassa maailmassa 5 op + Jäsenlähtöisyys ja vapaaehtoistoiminta 5 op + Syventävä harjoittelu 10 op

Kehittävä harjoittelu yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä 15 op
(nt suuntautujat, jt suuntautujat)

YPYKA03

KEHITTÄMISTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT 30 OP

YP10

Kehittämistyön menetelmät 1 5 op

Kehittämistyön menetelmät 5 op*

YHKT01

Kehittämistyön menetelmät 2 10 op

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta

5 op*
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op*

YHKT02
YHKT03

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö 15 op*

YHKT04

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

YP11

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 16 marraskuun, 2021