Opetussuunnitelmat (OPS)

Tälle sivulle on koottu Humakin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat, tutkintojen vaativuustasot ja niiden tuottamat kompetenssit. Sivun alaosasta löydät myös koulutuskohtaiset vastaavuustaulukot, mikäli olet aloittanut opintosi vanhemmassa opetussuunnitelmassa.

A long-haired cartoon character stands on a pedestal, watering different kinds of plants.

Opetussuunnitelmat (OPS)

Tutustu alta voimassa oleviin ja tarvittaessa vanhoihin AMK- ja YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin. Opintojen etenemisen mallinnukset tavoiteajassa ja nopeutetussa tahdissa löydät täältä.

HuMaster Kulttuurituottaja (ylempi AMK) ja Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Tutkintojen vaativuustasot ja kompetenssit

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7.

Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä tasot 6 ja 7 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa. Kompetensseilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Humakin opetussuunnitelmissa on pääsääntöisesti huomioitu NQF-tasokuvaukset, yhteiset ja koulutuskohtaiset kompetenssit. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana normaalia oppimisprosessiin liittyvää osaamisen arviointia. 

Tutustu alla tarkemmin eri tasojen osaamiskuvauksiin ja kompetensseihin.

NQF, taso 6

Ammattikorkeakoulututkintossa edellytettävä osaaminen:

 • Hallitsee laaja‐alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti‐, tieteen‐ tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
 • Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

NQF, taso 7

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa edellytettävä osaaminen:

 • Hallitsee laaja‐alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus‐ ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.
 • Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.
 • Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Yhteiset kompetenssit

Yhteiset kompetenssit ovat kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Tutustu yhteisiin kompetensseihin ja niiden osaamisen kuvauksiin ohessa.

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit 2022

Ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

Oppimaan
oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja
oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita
sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden
ja digitalisaation mahdollisuuksia.
– arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
– osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä
tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman
alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
– ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
– osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
– osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
– osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Työelämässä
toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
– osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön
hyvinvointia.
– osaa toimia ammatillisesti työelämän
viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
– hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa
työssään.
– ymmärtää muuttuvan työelämän
kompleksisuuden ja omaa resilienssiä
muuttuvissa työelämän tilanteissa.
– omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
– osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
– osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
– osaa kehittää ja johtaa työyhteisön
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
– hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
– edistää työyhteisön resilienssiä.

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
periaatteet.
– kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten
periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
– ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐
arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
– huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
– ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
– kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
– kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
– edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
– tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
– edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
– toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
– kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kestävä
kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen
periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan
jäsenenä.
– osaa käyttää omaan alaansa liittyvää
tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
– ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden
keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden
ja ongelmien monia näkökulmia.

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
– osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
– osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
– kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
ja verkostoissa.
– tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää
monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
– osaa seurata ja hyödyntää oman alansa
kansainvälistä kehitystä työssään.
– kykenee kansainväliseen viestintään
työtehtävissään.

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
– osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
– osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
– kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Ennakoiva
kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan
tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen
olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja
uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja
taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
− tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
– osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
– osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
– osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Koulutuskohtaiset kompetenssit

Yhteisten kompetenssien lisäksi koulutuksilla on omat koulutuskohtaiset kompetenssit. Tutustu ohessa niihin tarkemmin. 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit on päivitetty viimeksi 25.10.2017 yhdessä muiden kulttuurituottajakoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa (Arcada, Metropolia AAMK, Seinäjoen AMK). 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit

Osaamisen kuvaus

    Toimintaympäristöjen tuntemus

 • Tuntee kulttuurin eri ilmiöiden ajankohtaisia virtauksia ja niiden historiallista taustaa

 • Hahmottaa alan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä

 • Tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja merkityksen

 • Ymmärtää kulttuurin ja taiteen merkityksen yhteiskunnassa

 • Tuntee kulttuurituotannon kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja toimintaympäristöjä

 • Hahmottaa alan tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja ja osaaennakoida niitä

    Tuottamisprosessien hallinta

 • Hallitsee tuotantojen johtamisen ja strategisen suunnittelun osana tuotantoprosessia

 • Hallitsee projekti- ja hanketoimintaa työssään ja osaa käyttää siihensopivia välineitä

 • Tuntee kulttuurituottajan työssä tarvittavan lainsäädännön ja osaasoveltaa sitä käytäntöön

 • Tuntee teknisen tuottamisen perusteet

 • Osaa hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia tuotantoprosessissa

 • Tunnistaa kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen kestävään kehitykseen

    Liiketaloudellinen osaaminen

 • Tunnistaa kulttuurituotannon ansaintamallit ja –mahdollisuudet ja osaa käyttää niitä

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa kaupallisesti kannattavia ja asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja

 • Hallitsee kulttuurituotteen ja -palvelun rahoituksen suunnittelun ja hankinnan

 • Hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan

 • Hallitsee toimialan myynnin ja markkinoinnin menetelmiä

 • Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä omaa valmiudet kannattavaan yritystoimintaan toimialalla

 • Ymmärtää innovaatioiden merkityksen osana alan toimintaaosaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia

     Kehittämis-ja vuorovaikutusosaaminen

 • Hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot

 • Osaa käyttää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä alan innovaatiotoiminnassa

 • Osaa rakentaa ja johtaa työssään tarvittavia verkostoja

 • Osaa toimia sensitiivisesti erilaisissa yhteiskunnan sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa

 • Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja identiteettiään

Kompetenssit on hyväksytty Humanistisen ja kasvatusalan työryhmässä 22.2.2022.

Tulkki (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit 2022

Osaamisen kuvaus

    Tulkin ammatillinen osaaminen

 • Tuntee tulkkauspalvelun kokonaisuuden ja osaa toimia osana sitä

 • On sisäistänyt laadukkaan tulkkaustoiminnan ja käännöstyön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

 • Ymmärtää tulkin tehtävän erilaisissa toimeksiannoissa 

 • Osaa analysoida toimeksiantoja ja omaa ammatillista osaamistaan sekä käyttää kokemuksiaan ammattitaitonsa kehittämisessä

 • Osaa tehdä työssä jaksamisen kannalta perusteltuja valintoja ja edistää omaa ja työyhteisönsä hyvinvointia 

 • Kykenee ajattelemaan yrittäjämäisesti ja osaa soveltaa työssään yrittäjyyden eri osa-alueita 

 •  Osaa soveltaa ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan sekä osallistua kehittämistoimintaan muiden asiantuntijoiden kanssa 

    Tulkkaustaidot ja työkielten osaaminen

 • Ymmärtää sekä tulkkaus- että käännöstoimeksiannot kokonaisuutena

 • Tietää tulkkaus- ja käännöstyön keskeiset teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä tulkin työssä

 • Osaa työkielet ja asiakkaiden käyttämät kommunikaatiomenetelmät työtehtävien vaatimusten mukaisesti

 • Osaa käyttää työkielten variaatioita ja konventioita toimeksiannon edellyttämällä tasolla

 •  Osaa käyttää tulkkausmenetelmiä toimeksiannon edellyttämällä tavalla

 • Osaa tehdä ammatillisesti perusteltuja ratkaisuja myös paineen alla

 • Osaa arvioida ja käyttää tulkin työn kannalta oleellisimpia teknisiä välineitä 

 • Kykenee omaksumaan ja osaa soveltaa uusia työskentelytapoja

    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Ymmärtää toimivaan vuorovaikutukseen ja erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvät keskeiset tekijät

 •  Ymmärtää vuorovaikutuksen tilannesidonnaiset erityispiirteet ja osaa toimia kontekstin ja viestintäkanavan vaatimalla tavalla 

 • Osaa toimia monikielisessä ja/tai multimodaalisessa vuorovaikutustilanteessa ammattiroolinsa mukaisesti

 • Osaa hyödyntää vuorovaikutustilanteissa teknologisia välineitä monipuolisesti ja asianmukaisesti 

    Monikulttuurisuus- ja toimintaympäristöosaaminen

 • Tunnistaa eri tilanteisiin liittyviä kulttuurisia tekijöitä ja osaa huomioida ne

 • Tietää keskeiset toimintaympäristöt ja asiakasryhmät sekä osaa mukauttaa toimintaansa näissä tapahtuvien muutosten perusteella

 •  Osaa toimia sekä kasvokkaisissa että verkkovälitteisissä toimintaympäristöissä 

 • Tunnistaa kielellisen ja muun epäsymmetrian vaikutukset ammatillisissa toimintaympäristöissään 

 • Osaa toimia asiakas- ja tilannelähtöisesti omasta asiantuntijaroolistaan käsin 

 • Osaa seurata ja hyödyntää oman alan kansainvälistä kehitystä 

Kompetenssit on hyväksytty Humanistisen ja kasvatusalan työryhmässä 22.2022.

Tulkki (YAMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit 2022

Osaamisen kuvaus

    Tulkkauspalveluosaaminen

 • Opiskelija tietää omaan tulkkauksen alaan liittyvän keskeisen lainsäädännön ja sen puitteet

 • Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida tulkkauspalveluprosessia ja toimintakäytäntöjä asiantuntevasti 

 • Opiskelija ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä tulkkauspalvelujen kehittämisessä

 •  Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan tarkoituksenmukaisesti palveluiden kehittämisessä

 • Opiskelija osaa toimia itsenäisesti vaativissa ja vastuullisissa tulkkausalan asiantuntijatehtävissä ja kehittää asiantuntijuuttaan suunnitelmallisesti

    Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

 • Opiskelija tunnistaa ja osaa kytkeä tulkkausalaan liittyvät ilmiöt laajempaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kontekstiin

 • Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää tietolähteitä kriittisesti ja tutkimuseettisiä käytänteitä noudattaen

 • Opiskelija osaa soveltaa työelämälähtöisiä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä alan TKI-työssä ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa tulevaisuusorientoituneesti 

 • Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa palvelun ja toiminnan laadunarviointimenetelmiä sekä käytäntöjä 

 • Opiskelija tuntee liiketoiminnan suunnittelun, työsuhdelainsäädännön ja taloudenhallinnan perusperiaatteet 

 • Opiskelija ymmärtää työhyvinvointiin liittyvät keskeiset tekijät ja osaa edistää yhteisön ja yksilön työhyvinvointia

 • Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita omassa TKI-toiminnassaan 

    Asiantuntija- ja vaikuttamisosaaminen

 • Opiskelija tuntee tulkkausalan keskeiset kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä ammattitaitonsa ja alan kehittämisessä

 • Opiskelija tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja osaa vaikuttaa alan kehittämiseen

 • Opiskelija osaa toimia asiantuntijayhteisöissä ja jakaa asiantuntijatietoa viestimällä vastuullisesti eri medioissa 

 • Opiskelija osaa raportoida ja viestiä tutkimuksellisesta kehittämistyöstä

Kompetenssit hyväksytty Humanistisen ja kasvatusalan ryhmässä 22.2.2022

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon alakohtaiset kompetenssit 2022

Osaamisen kuvaus

    Yhteisöllinen osaaminen

 • Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yksilöiden ja ryhmien toiminnassa sekä hyvinvoinnin edistämisessä

 •    Ohjaat yksilöitä ja ryhmiä löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan

 •    Rakennat ja vahvistat osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä kasvokkaisissa ja digitaalisissa yhteisöissä

 •    Edistät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista yhteisöissä

    Pedagoginen osaaminen

 •    Kohtaat ja toimit ammatillisesti moninaisuutta arvostaen

 •    Hyödynnät kasvun, kasvatuksen ja kehityksen teoreettisia lähestymistapoja toiminnassasi

 •    Sovellat osallisuutta ja toimijuutta edistäviä  pedagogisia menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä

 • Edistät oppimisen mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä

 • Edistät rakentavaa vuorovaikutusta monimuotoisissa toimintaympäristöissä

    Yhteiskunnallinen osaaminen

 • Tunnet yhteiskunnan rakenteita, palvelujärjestelmiä ja vaikuttamismahdollisuuksia

 • Ymmärrät ammatillisen osaamisen merkityksen yhteiskunnassa ja osaat hyödyntää sitä toimintaympäristöjen muutoksissa

 • Toimit ennakoivasti sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi

 • Osaat toimia julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla sekä näiden verkostoissa

 • Edistät sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä

  Vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen

 • Hallitset käyttäjälähtöisen ja tulevaisuussuuntautuneen tutkivan ja kehittävän työotteen

 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia osallistavia kehittämisprosesseja

 • Osaat toimia vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kanavia ja muotoja

 •  Kehität työtäsi, työyhteisöäsi, organisaatiotasi ja ammattialaasi sekä monialaisia verkostoja

Vastaavuustaulukot

Tutustu koulutuskohtaisiin vastaavuustaulukoihin, mikäli olet aloittanut opintosi 2013–2018 voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vastaavuustaulukkojen avulla näet, mitkä opintojaksot 2013–2018 opetussuunnitelmassa vastaavat 2018–2024 opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja.

Ohessa kulttuurituottajan (AMK)-tutkinnon opetussuunnitelman 2018–2024 ja opetussuunnitelman 2023–2030 mukainen vastaavuustaulukko. Tähdellä merkityt* ovat koulutusten yhteisiä opintoja. Uuteen opetussuunnitelmaan (2023–2030) ovat siirtyneet syksyllä 2023 opintonsa aloittaneet. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.

Vanhassa opetussuunnitelmassa (2018–2024) jatkavat 2022 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat.

Kulttuurituotannon vastaavuustaulukko
Kulttuurituotanto OPS 2023 ja OPS 2018 toisiaan vastaavat opintojakso

Kulttuurituotannon vastaavuudet OPS-2023 vs. OPS-2018

Ole yhteydessä omaan HOPS-valmentajaasi mahdollisissa epäselvyyksissä.

Ohessa Tulkki (AMK)-tutkinnon opetussuunnitelman 2018-2024 ja opetussuunnitelman 2023-2030 mukainen vastaavuustaulukko.

Uuteen opetussuunnitelmaan (2023-2030) siirtyvät syksyllä 2023 opintonsa aloittavat opiskelijat. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.

Vanhassa opetussuunnitelmassa (2018-2024) jatkavat syksyllä 2023 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat.

Vastaavuustaulukko

Ohessa  yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinnon opetussuunnitelman 2018-2024 ja opetussuunnitelman 2023-2030 mukaiset vastaavuustaulukot.

Uudessa opetussuunnitelmassa (2023-2030) aloittavat syksyllä 2023 opintonsa aloittaneet opiskelijat.

Vanhassa opetussuunnitelmassa (2018-2024) jatkavat keväällä 2023 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet kuitenkin niin, että valitaan opintojaksoja uudesta OPS:sta. 

Vastaavuustaulukko Yhteisöpedagogikoulutus ( Järjestö- ja nuorisotyö)

 

Vastaavuustaulukko Yhteisöpedagogikoulutus Työyhteisön kehittäjä

Ole yhteydessä omaan HOPS-valmentajaasi mahdollisissa epäselvyyksissä.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 4 huhtikuun, 2024