Opintojen rahoitus

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintojaan Kelan opintotuella, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainasta. Tältä sivulta löydät tietoa Kelan opintotuen lisäksi myös muista mahdollisista tavoista saada tukea opintoihin.

Kelan etuudet

Humakin opiskelijana olet oikeutettu erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin, joihin voit tutustua alla olevasta valikosta:

Tutkinto-opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan Kelan opintotukea, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainasta.

Opintotuen myöntämisen edellytyksenä on oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja opintojen riittävä edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintotuki voidaan myöntää yhdellä hakemuksella koko tutkinnon säännönmukaiselle suoritusajalle. Enimmäistukiaika riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi läsnä olevana opiskelijana.

Kela seuraa opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä lukuvuosittain. Lukuvuosittainen opintotukiaika Humakissa on 9 kuukautta ajalla 1.9.–31.5. Opintotukea voidaan maksaa vain läsnä olevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle ja se voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.

Opintotukilain mukaan opintotuki voidaan lakkauttaa takautuvasti ja periä takaisin, jos opiskelijalla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja opiskelijan olosuhteista ilmenee, ettei hänellä ole ollut tarkoituskaan harjoittaa opintoja päätoimisesti. Opiskelijalla tulee olla suoritettuja korkeakouluopintoja vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opintojen ajalta sekä vähintään 20 opintopistettä koko lukuvuodelta. Käytettyjen tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Jos tiedät, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, voit perua tai palauttaa opintotukea.

Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön. Selvitä vastauksessasi syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Keskeneräisen opinnäytetyön tai muun laajan keskeneräisen opintojakson osalta opiskelija täyttää tämän lomakkeen, pyytää siihen opinnäytetyön ohjaajan tai opintojaksosta vastaavan lehtorin vahvistuksen ja toimittaa Kelalle.

Opintosuorituksiin lasketaan mukaan myös sellaiset tutkintoon kuuluvat korvatut ja hyväksiluetut opinnot, jotka opiskelija on suorittanut amk-opintojensa aikana muualla (esim. ulkomailla). Suoritettuun opintopistemäärään ei lasketa mukaan aiemmista opinnoista hyväksiluettuja tai muuten AHOToituja opintopisteitä. Kela tekee opintojen edistymisen seurannan vuosittain lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Omat tulosi vaikuttavat aina siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaa. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan opintotukeensa vaikuttavien olosuhteiden muutoksista välittömästi Kelaan.

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat Kelasta opintorahaa. Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Koska Kela takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen tai opintolainavähennyksen. 

 • Opintolainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. 
 • Opintolainavähennys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen 1.8.2014. Opintolainavähennys on verovähennys. Kun lyhennät opintolainaasi pankille, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja.

Lue lisää opintolainasta Kelan sivuilla.

Tutustu tarkemmin opintotukeen Kelan sivuilla ja hae opintotukea Kelan asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperisen lomakkeen ja palauttaa sen Humakin kampusten tai TKI-keskusten opintotoimistojen kautta Kelaan.

Erillishakemista vaativia opiskelijan tukia ovat:

Jos opiskelet kesällä (1.6.–31.8.), voit saada opintotukea myös silloin. Kesäopintotuki tulee hakea erikseen. Kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. 

Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki myönnetään siis sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Opiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tukikuukaudelta ei tarvitse tulla määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuukaudelta enemmän kuin toisilta. Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Mikäli haet opintotukea elokuulle, sinun on tullut ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi syyslukukaudelle tai koko lukuvuodelle. Ammattikorkeakoulujen lukuvuosi on asetuksen mukaan 1.8.–31.7. 

Lue lisää kesäopintotuesta Kelan sivuilla ja hae kesäopintotukea Kelan asiointipalvelussa.

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos opintosi, työssäoppimisjaksosi tai työharjoittelusi ulkomailla hyväksytään Humakissa suorittamaasi tutkintoon.

Kela maksaa opintotuen asumislisää vain ulkomailla vuokralla asuville opiskelijoille. Ulkomaan asumislisää voidaan maksaa ulkomaisessa oppilaitoksessa vakinaisesti opiskelevalle tai opiskelijalle, joka on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla. Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla.

Lue lisää opintotuesta ulkomaan opintoihin Kelan sivuilla ja hae opintotukea ulkomaille Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (OT15). Kun teet muutosilmoituksen Kelalle opintojaksosta ulkomailla, ilmoitukseen ei enää tarvitse liittää oppilaitoksen tai muun tahon antamaa todistusta ulkomaan opiskelujaksosta.

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Kela maksaa asumistuen ruokakunnalle yhteisesti. Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset ja yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt. Samaan ruokakuntaan kuuluvat myös erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan taas kuuluvat henkilöt, jotka ovat vuokranneet osan asunnosta erillisellä vuokrasopimuksella, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Tutustu asumisen tukeen opiskelijalle ja hae yleistä asumistukea Kelan sivuilla. 

Jos sairastut opintojesi aikana etkä pysty opiskelemaan sairauden vuoksi, voit jäädä sairauslomalle ja saada sairauspäivärahaa.

Jos tiedät, että sairautesi kestää enintään 2 kuukautta, voit nostaa opintotukea normaalisti. Lyhytaikainen sairaus ei estä opintotuen saamista, vaikka sen aikana opintosuorituksia kertyisi liian vähän. Voit kuitenkin joutua antamaan Kelalle selvityksen sairastumisestasi ja opintojesi edistymisestä. Selvitystä varten tarvitset lääkärintodistuksen sairaudestasi.

Jos et etukäteen tiedä sairautesi kestoa tai tiedät, että se kestää yli 2 kuukautta, sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Opintotukikuukausia ei kannata kuluttaa, kun opinnot eivät edisty. Voit hakea sairauspäivärahaa myös alle 2 kuukautta kestävän sairausloman ajalle. Niin kannattaa tehdä varsinkin opintojen kesätauon aikana.

Jos saat sairauspäivärahaa, voit jo sairauspäivärahakaudella ryhtyä opiskelemaan jonkin verran. Sallittu opiskelumäärä on noin 40 % normaalista kokopäivätoimisesta opiskelusta. Kun pystyt opiskelemaan enemmän, ilmoita siitä Kelaan. Sairausloma voi pidentää opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa, mutta vain jos olet saanut sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai korvausta.

Lue lisää sairauspäivärahasta ja sen hakemisesta Kelan sivuilla.

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea (opintoraha ja opintolaina) ja yleistä asumistukea. Jos et voi saada opintotukea tai muuta tukea (esim. kuntoutusrahaa), sinun pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. ansiotyöllä). Kesäaikana sinun tulisi tehdä töitä, etsiä aktiivisesti töitä tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Lue lisää perustoimeentulotuesta opiskelijalle Kelan sivuilla.

Muu opintojen rahoitus

Humakin opiskelijana voit rahoittaa opintojasi myös muilla tavoilla, joihin voit tutustua alla olevasta valikosta:

Opiskelijana voit saada ammatillista kuntoutusta Kelasta. Työelämässä olevan ja pidempään työskennelleen (n. 5 vuotta) opiskelijan ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa työeläkelaitos.

Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta löydät Kelan sivuilta.

Jos olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden, voit hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta. Lisätietoa aikuiskoulutuksella opiskelusta löydät Työllisyysrahaston sivuilla.

Jos saat aikuiskoulutustukea vähintään 8 viikon ajan, Kela voi myöntää sinulle opintolainan valtiontakauksen. Lisätietoa aikuisopiskelijoiden opintolainasta voit lukea Kelan sivuilla.

Työttömän vähintään 25-vuotiaan työnhakijan on mahdollista opiskella työttömyysetuuden turvin päätoimisesti alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden osiin johtavassa koulutuksessa menettämättä työttömyysetuuttaan.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä ja enimmäisajan kulumista.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Lisätietoa työttömyysetuudella opiskelusta löydät TE-palveluiden sivuilla.

Vuorotteluvapaan voi käyttää haluamaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vuorotteluvapaalla työntekijä on vapaalla, mutta palvelussuhde työnantajaan jatkuu.

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

 • edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on vähintään 5 vuotta
 • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
 • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Lisätietoa vuorotteluvapaalla opiskelusta löydät TE-palveluiden sivuilta.

Humakin opiskelijana voit hakea apurahoja ja stipendejä muun muassa säätiöiltä ja järjestöiltä.

Apurahan voi saada esimerkiksi:

 • ulkomailla opiskeluun
 • opinnäytetyön tekoon
 • kielikurssiin osallistumiseen ja
 • työharjoitteluun ulkomailla

Jotkut apurahat on suunnattu vain tietyille ryhmille, esimerkiksi tietyllä paikkakunnalla asuville.

Haet apurahaa yleensä erillisellä hakemuksella siitä säätiöstä tai järjestöstä, joka apurahan myöntää. Hakuajat ja -käytännöt vaihtelevat, ja ne kannattaa tarkistaa suoraan apurahan myöntävältä taholta. Joidenkin apurahojen hakuaika on jatkuva, eli niitä voi hakea ympäri vuoden.

Apurahalinkkejä

 • SYL:n Apurahatietokanta. Suomen ylioppilaskuntien liiton ylläpitämä tietokanta opiskelijoille myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä.
 • Pohjola-Nordenin apurahat. Pohjola-Norden myöntää apurahoja opiskelijoille.

 • Suomen kulttuurirahaston apurahat. Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.
 • Säätiöpalvelun apurahatietokanta. Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys.
 • AURORA-tietokanta. Tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia.
 • Svenska kulturfonden. Tietoa suomenruotsalaisen kulttuurirahaston Svenska Kulturfondenin apurahoista sekä hakemisesta ja hakuajoista.
 • Tukilinja. Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Sivusta vastaa: Opintotoimisto,
Viimeksi päivitetty: 21 lokakuun, 2022