Laatutyö

Humakin laatutyössä sovelletaan jatkuvan kehittämisen kehää, jossa vaiheet Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä seuraavat toisiaan. Opiskelijoilla on merkittävä vastuu osallistua Humakin laatutyöhön antamalla palautetta sekä opintojaksoilla että erilaisissa opiskelijakyselyissä opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen – sekä vastavuoroisesti vastaanottamalla sitä osana opintoja.

Laatutyön keskiössä opiskelijat, sidosryhmäkumppanit ja henkilöstö

Humakin laatutyössä sovelletaan jatkuvan kehittämisen kehää, jossa vaiheet Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä seuraavat toisiaan. Seuraava kuva esittää opiskelun laadunhallintaa – toimintatapoja, joiden avulla Humak seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua – opiskelijan näkökulmasta.

Humakin laatutyön periaatteet

 • Toimintaamme ohjaavat Humakin strategia, visio, missio ja arvot.
 • Toimintamme perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittuihin sopimuskausikohtaisiin sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin.
 • Laatutyömme tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia tutkintoja, työelämää uudistavia jatkuvan oppimisen koulutustuotteita, toimialojamme palvelevaa TKI-toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti.
 • Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmämme perustuu jatkuvan kehittämisen syklille (PDCA-malli): suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä.
 • Edistämme laatutyötä yhteisellä kehittämisen kulttuurilla, jota toteutamme avoimuuden, osallistavuuden ja osallistumismahdollisuuksien kautta.
 • Laatutyömme keskiössä ovat henkilöstö, opiskelijat ja työelämän sidosryhmäkumppanit.
 • Laadunhallinta ja laatutyö on osa jokaisen humakilaisen arkipäivän työtä.

Laatutyön vastuut Humakissa

Ammattikorkeakoulun rehtori vastaa koko ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Rehtorin tukena laatutyössä toimii hallintopäällikkö, jonka tehtävänä on koko organisaation laadunhallinnan suunnittelu ja organisointi sekä laatutyöhön liittyvä viestintä. Laatutoiminnan strateginen johtaminen tapahtuu johtoryhmässä.

Humakissa laatu- ja toiminnanohjaustyötä koordinoi laatu- ja toiminnanohjausryhmä (LTR), jonka tehtävänä on:  

 • koordinoida Humakin laatutyötä ja toiminnanohjausta   

 • kehittää laatu-, palaute- ja arviointijärjestelmää sekä toiminnanohjausta

 • laatia laatutyöhön ja toiminnanohjaukseen liittyviä ohjeistuksia 

 • tukea ammattikorkeakoulun johtamista ja strategiatyötä laatutyön sekä toiminnanohjauksen näkökulmasta  

LTR-ryhmässä on myös opiskelijaedustus. 

Mitkä ovat vastuuni opiskelijana?

Opiskelijoilla on keskeinen rooli Humakin laatutyössä.  Opiskelijat osallistuvat laatutyöhön antamalla palautetta sekä opintojaksoilla että erilaisissa opiskelijakyselyissä opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen – sekä vastavuoroisesti vastaanottamalla sitä osana opintoja. Humakissa on laaja ja aktiivinen opiskelijaedustustoiminta, jonka kautta opiskelijat voivat suoraan vaikuttaa korkeakoulussa tehtävään kehittämistyöhön.  Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista osallistua joka kuudes vuosi toteutettavaan korkeakoulun lakisääteiseen ulkoiseen arviointiin eli auditointiin. Opiskelijoilla on myös vastuu oman oppimisen laadusta ja osaamisen kehittämisestä. 

Toimintaa arvioidaan joka kuudes vuosi toteutettavalla auditoinnilla

Korkeakoululla on lakisääteinen (AMK laki 932/2014) velvollisuus osallistua koko toimintansa ulkoiseen arviointiin. Kyseessä on osallistava ja vuorovaikutteinen kehittävä arviointi, jonka tavoitteena on auttaa korkeakoulun opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet luoden näin edellytykset jatkuvalle kehittymiselle.

Humak on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Humakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Tutustu Humakin vuoden 2018 auditointijulkaisuun.

Viimeisin Karvin toteuttama auditointi oli huhtikuussa 2024 ja sen tulokset julkaistaan 4.10.2024. Kehittävän arvioinnin pohjana käytettiin Karvin auditointikäsikirjaa korkeakouluille 2019–2024.

Auditointiryhmään kuuluivat:

 • jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, Metropolia Ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, Turun kaupunki
 • koulutusjohtaja Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • opiskelija Leevi Viljanen, Lapin ammattikorkeakoulu

Opiskelijoilla on merkittävä rooli auditoinnissa. Viimeisimpään auditointikierrokseen sisältyi opiskelijoiden työpajat, joihin osallistui kaikkiaan 36 opiskelijaa Humakin eri aloilta. Työpajoissa opiskelijat pohtivat mm. mahdollisuuksiaan osallistua korkeakoulun toiminnan kehittämiseen. Osallistumalla auditointiin opiskelijat voivat konkreettisesti vaikuttaa opiskelukokemukseensa ja opiskelijapalveluiden laadun parantamiseen Humakissa.

Sivusta vastaa: Johanna Henriksson,
Viimeksi päivitetty: 13 toukokuun, 2024