Työn opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella joko työpaikallasi tai vapaaehtoistyössä. Sillä tarkoitetaan opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnustamista opintopisteinä. Työn opinnollistamisen lähtökohtana on opintojen aikainen työssäkäynti. Voit opinnollistaa myös opintojen aikaista vapaaehtoistyötä. Lähtökohta on se, että työn opinnollistamisesta sovitaan aina ennen työn tekemistä, ja tästä syystä opinnollistamista ei voi tehdä jälkikäteen. Työtä voivat opinnollistaa Humakissa AMK-tutkintoa tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat sekä Avoimen AMK:n opiskelijat.

Mitä työn opinnollistaminen on?

Työn opinnollistamisessa on mahdollista oppia monipuolisesti työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työtehtävien tueksi keräät tietoperustaa, jota sovellat heti käytäntöön työn opinnollistamisen suunnitelmassa määriteltyjä työtehtäviä tekemällä. Lähtökohtana on opintojakson osaamistavoitteiden toteutuminen työn opinnollistamisen aikana 

Työn opinnollistaminen on mahdollista kaikilla Humakin opintojaksoilla lukuun ottamatta niitä, jotka ovat myös ahot-prosessissa nimetty pakollisiksi opinnoiksi. Myös harjoitteluita on mahdollista opinnollistaa työssä. Näet listasta millä opintojaksoilla työn opinnollistaminen ei ole mahdollista.  

Työn opinnollistaminen on toteuttava tekemäsi suunnitelman mukaan opintojakson aikataulun puitteissa. Työn opinnollistamisen lähtökohtana on opintojen aikainen työssäkäynti. Useampi työn opinnollistaminen voi tapahtua vain peräkkäin, ei ajallisesti päällekkäin. Työn opinnollistamisen kesto on vähintään 50% opintojakson opintopisteiden laajuudesta (1 op = 26,6h). Enintään työn opinnollistaminen voi kestää opintojakson keston ajan. 

Seuraavia Humakin AMK-tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ei voi opinnollistaa: 

Opetussuunnitelma 2018-2023:
– Ammatillinen kehittyminen 5 op 
– Opiskeluvalmiudet 5 op 
– Suomen kieli ja viestintä 5 op 
– Kehittämistyön menetelmät 5 op 
– Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op
– Opinnäytetyö 15 op

Opetussuunnitelma 2023-2028:
– Työelämän tekstitaidot 5 op 
– Urasuunnittelu 5 op 
– Opiskelu- ja digitaidot 5 op 
– Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10 op
Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistavat 5 op 
– Opinnäytetyö 15 op

Huom. Humak pidättää oikeudet niiden opintojaksojen suorittamistapoihin tilanteissa, joissa toteutukselle on sovittu koko ryhmää koskeva työelämälähtöinen toimeksianto. Myös opinnot, joissa käsitellään tutkinnon kannalta keskeisiä turvallisuuteen liittyviä ohjeita ei välttämättä voi työssä opinnollistaa 

Työn opinnollistaminen eroaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT) siten, että opinnollistamisesta sovitaan ennen osaamisen hankkimista. Harjoittelusta työn opinnollistaminen eroaa siinä, ettei opinnollistamiseen liity harjoittelun tavoin ohjausta työpaikalla.  Humakin taholta ohjaus tapahtuu osana opintojakson suoritusta. Työn opinnollistamisen lähtökohtana on, että opiskelija hallitsee työnsä eikä opinnollistaminen vaadi työpaikalta ylimääräistä ohjausta. 

Työn opinnollistamisesta vastaa kunkin opintojakson lehtori, joka myös arvioi opinnollistamiseen kuuluvan tehtävän. Opiskelijan AHOT-prosessista puolestaan vastaa valmentaja.  

  1. Työn opinnollistamisesta sopiminen käynnistyy sinun aloitteesta. Lue opinnollistamisen ohje opintojakson toteutussuunnitelmasta Hoodlesta ja ole yhteydessä opintojakson lehtoriin. Opinnollistamisen suunnitelma tehdään kunkin opintojakson Hoodlessa.  
  2. Opinnollistamisen sisältö: Tutustu opintojakson osaamistavoitteisiin. Etsi työstäsi sellaisia tehtäviä, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi.  
  3. Työn opinnollistamisen kesto on sama kuin opintojakson kesto. Työn opinnollistamisen tehtävä tulee tehdä opintojakson aikataulussa. Jos opinnollistamisen tehtävää ei palauteta ajallaan, tulee opiskelijan ilmoittautua uudelleen toteutukselle ja sopia opinnollistamisesta. 
  4. Tee työn opinnollistamisen suunnitelma ja palauta se opintojakson Hoodleen.  Lomake työn opinnollistamisen suunnitelman laatimiseen löytyy opiskelijan oppaan lomakkeista. Mikäli opintojakso ei ole käynnissä silloin kun suunnitelman laatiminen on sinulle ajankohtaista, ota yhteyttä opintojakson vastuulehtoriin.
  5. Toteuta työn opinnollistaminen tekemäsi suunnitelman mukaisesti ja pidä kiinni aikataulusta.  
  6. Tee sovittu työn opinnollistamisen tehtävä. Työn opinnollistamisen tehtävä on ensisijaisesti opintojakson tehtävä. Se voi olla myös muu tehtävä, jonka sovit opintojakson lehtorin kanssa suunnitteluvaiheessa.   
  7. Palauta työn opinnollistamisen tehtävä opintojaksolle ohjeen mukaisesti. Liitä itsearviointi opinnollistamisen tehtävään. Arvioi omaa suoriutumistasi suhteessa opintojakson tavoitteisiin arviointiasteikolla 1–5. Lehtori arvioi opintojakson suorituksesi ja kirjaa opintojakson arviointiasteikon mukaisen arvioinnin Peppiin.    

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 14 joulukuun, 2023