Opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella joko työpaikallasi tai vapaaehtoistyössä. Sillä tarkoitetaan opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opintopisteinä. Työtä voivat opinnollistaa Humakissa AMK-tutkintoa tai YAMK-tutki­ntoa suorittavat opiskelijat.

Mitä työn opinnollistaminen on?

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella joko työpaikallasi tai vapaaehtoistyössä. Sillä tarkoitetaan opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opintopisteinä.  Toimintamallin hyödyntämiseksi sinun tulee olla itse oma-aloitteinen. Työtä voivat opinnollistaa Humakissa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututki­ntoa suorittavat opiskelijat. 

Työn opinnollistamisessa on mahdollista oppia monipuolisesti työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työtehtävien tueksi hankit tietoperustaa, jota sovellat heti käytäntöön opinnollistamissuunnitelmassa määriteltyjä työtehtäviä tekemällä. 

Opinnollistamisen lähtökohtana on opintojen aikainen työssäkäynti. Voit opinnollistaa myös opintojen aikaista vapaaehtoistyötä. Työtehtävistä sovittaessa sinun kannattaa pohtia urapolkuasi. Voit pyrkiä sopimaan työnantajasi kanssa työn rikastamisesta eli aiempaa monipuolisemmasta työnkuvasta. Voit siis lähteä tietoisesti kehittämään omaa osaamistasi itsellesi mieluisaan suuntaan.

Työn opinnollistaminen eroaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT) siten, että opinnollistamisesta sovitaan ennen osaamisen hankkimista. Harjoittelusta opinnollistaminen eroaa siinä, ettei opinnollistamiseen liity harjoittelun tavoin harjoittelusopimusta tai harjoittelun ohjauskäytänteitä. Työn opinnollistamisessa opiskelijaa ei ohjata Humakin taholta. Työn opinnollistamisen lähtökohtana on, että opiskelija hallitsee työnsä eikä opinnollistaminen vaadi työpaikalta ylimääräistä ohjausta.

Seuraavia Humakin AMK-tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ei voi opinnollistaa:

 • Ammatillinen kehittyminen 5 op
 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Ruotsi 5 op
 • Englanti 5 op
 • Kehittämistyön menetelmät 5 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Lähtökohta on aina se, että opinnollistamisesta sovitaan ennen työn tekemistä, ja tästä syystä opinnollistamista ei voi tehdä jälkikäteen. Sellainen työkokemus, jonka olet saanut opintojen aikana, voidaan AHOToida, jos se soveltuu opetussuunnitelman opintojaksojen tavoitteisiin.

Huom. Humak pidättää oikeudet joidenkin opintojaksojen suorittamistapoihin tilanteissa, joissa toteutukselle on sovittu koko ryhmää koskeva työelämäyhteistyö (TKI-hanke tai muu toimeksianto).

Opinnollistamisesta sopiminen käynnistyy aloitteestasi. Opinnollistamista voi myös ehdottaa työpaikkasi tai Humak. Lähtökohtana on opintojakson tavoitteiden toteutuminen vaihtoehtoisella tavalla. Opinnollistamisessa arvioidaan, voitko saavuttaa nämä tavoitteet ja tehdyn työn jälkeen, oletko saavuttanut tavoitteet työtä tekemällä.

Opinnollistamisen suunnittelu tehdään Workseed-sovelluksessa. Samaa lomaketta voidaan käyttää tarvittaessa myös Humakin TKI-hankkeissa ja työelämätilauksissa. Tutustu tarkemmin opiskelijan Workseed-ohjeisiin.

Vaiheet työn opinnollistamisen sopimiseksi

 1. Suunnittele opinnollistaminen: Pohdi, millaiseen osaamiseen opinnollistettava työ tai vapaaehtoistoiminta tähtää tutustumalla koulutuksesi opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin. Etsi työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksiKeskustele alustavasti työpaikallasi tai vapaaehtoistyössäsi mahdollisista työtehtävistä ja työn opinnollistamisen tavoitteista.
 2. Sovi opinnollistamisesta: Ota yhteyttä HOPS-valmentajaasi ja esitä alustavat suunnitelmasi opinnollistettavista opintojaksoista ja opinnollistamisen suorittamisen paikasta/paikoista.
 3. Tee suunnitelma Workseed-sovelluksessa: HOPS-valmentajasi julkaisee sinulle Työn opinnollistaminen, TKI-projektit ja työelämätilaukset – tehtävän Workseedissä. Saat kutsulinkin Workseediin humak.fi-osoitteeseen (muista tarkistaa sähköpostin roskaposti/tarpeettomat tai muut-kansio). Pääset kirjautumaan sovellukseen myös osoitteessa www.workseed.fi. Käytä kirjautumiseen Microsoft O365-tiliäsi, eli käyttäjätunnus sovellukseen on humak.fi-päätteinen sähköpostiosoitteesi. 
  Laadi opinnollistamisen suunnitelma Workseedissä ohjeistuksen mukaisesti:
  • Valitse opinnollistettava/t opintojakso/t listasta 
  • Kirjaa opintojakson osaamistavoitteet ja miten aiot saavuttaa ne tekemässäsi työssä 
  • Kuvaa omat työtehtäväsi 
  • Luo suunnitelma opintojaksolla hyödyntämästäsi lähdemateriaalista 
  • Kirjaa ylös/ kerro miten aiot osoittaa työssä hankittua osaamista käytännössä
 4. Suunnitelman hyväksyminen: HOPS-valmentajasi hyväksyy suunnitelman ennen sen etenemistä suoritus- ja näyttövaiheeseen. HOPS-valmentaja voi tarvittaessa pyytää kommenttitoiminnolla lisätietoja tai tarkennuksia, ja varmistaa, että kaikki suunnitelman osat on täytetty asianmukaisesti. Tarvittaessa HOPS-valmentaja konsultoi opintojaksosta vastaavaa lehtoria.

 5. Opinnollista työssä tai vapaaehtoistoiminnassa: Toimi opinnollistamissuunnitelman mukaisesti ja dokumentoi omaa työtäsi sovitusti.

 6. Palauta näyttötehtävä: Liitä Workseediin opinnollistamissuunnitelmassa sovittu suorite/näyttö muodossa, josta HOPS-valmentajasi pystyy arvioimaan tavoitteiden toteutumista opintojaksolla. Voit lisätä tekstiä, tiedostoja sekä video- ja muita jakolinkkejä (esim. pilvikansioon).
 7. Arviointi: Arvioi omaa onnistumistasi suhteessa opinnollistettavan opintojakson tavoitteisiin arviointiasteikolla 1-5. HOPS-valmentaja arvioi näyttösuorituksesi ja kirjaa opintojakson arviointiasteikon mukaisen arvioinnin Peppiin.   

Osaamisen osoittaminen ja arviointi perustuvat työn opinnollistamisen toteuttamissuunnitelmassa määriteltyihin tapoihin. Lähtökohtana on, että osaamisen osoittaminen tapahtuu työssä (esim. havainnoitavissa olevat työtilanteet ja työtehtävissä laaditut aidot tuotokset, tuotteet, tuotekuvaukset, suunnitelmat tai raportit). Lisäksi voit osoittaa osaamista mm. reflektoivilla esseillä, raporteilla, suullisilla esityksillä, alustuksilla, opettamalla Humakin muille opiskelijoille tai jollakin muulla sovittavalla muodolla.

HOPS-valmentajasi arvioi suorituksen ja vie merkinnän opintorekisteriisi.

Arvioinnissa noudatetaan samoja käytäntöjä kuin muutenkin opintojaksojen arvioinnissa. Muotoina voivat olla:

 • Itsearviointi
 • Vertais- ja työkaveriarviointi
 • Esimiesarviointi
 • Asiakaspalautteet
 • Opettaja-opiskelija-arviointi

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 10 toukokuun, 2022