Turvallisuus ja kriisitoiminta

Humanistisen ammattikorkeakoulun keskeinen tavoite on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Täältä löydät mm. kampusten pelastussuunnitelmat ja ohjeet hätätilanteessa toimimiseen.

Humanistisen ammattikorkeakoulun keskeinen tavoite on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Turvallinen opiskeluympäristö on humakilaisten yhteinen asia. Kaikilla on velvollisuus auttaa turvallisuuden säilymiseksi ja tarvittaessa raportoida havaitsemistaan turvallisuuspuutteista sekä vaara-, uhka- ja onnettomuustilanteista. Jokaisen ihmisen velvollisuus on välittömästi uhkaavan tilanteen havaittuaan ryhtyä kykyjensä mukaisiin torjunta- ja pelastus- ja auttamistehtäviin.

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkostomaisen rakenteen sekä kampuksilla toimivien opistojen kanssa tekemän yhteistyö seurauksena turvallisuusjohtaminen ja -suunnittelu on pääosin toteutettu kampuksen kiinteistöjen omistajan toimesta. Humakin osalta turvallisuustyöstä vastaa rehtori apunaan turvallisuusjohtaja. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään turvallisuuteen liittyvää koulutusta ja -harjoituksia. Humakin turvallisuusjohtaja toimii myös ammattikorkeakoulujen turvallisuusryhmässä sekä on nimetty yhdyshenkilönä viranomaisille.

Pelastussuunnitelmat on siirretty Teamsiin ja löydät ne Humak-tiimistä oman kampuksesi tiedostoista.

Humakilla ei ole omia toimitiloja, jonka vuoksi omien pelastussuunnitelmien laatiminen ei ole tarpeen, vaan voidaan turvautua opistojen pelastussuunnitelmiin. Kaikkien tiloissa työskentelevien ja opiskelevien on syytä tutustua näihin pelastussuunnitelmiin etukäteen ja mm. harjoitella poistumisia. 

Soita hätänumeroon ja ilmoita turvallisuusjohtajalle

Kun Humakin tiloissa on tapahtunut onnettomuus, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Muista nämä tehdessäsi hätäilmoitusta

 • Kerro, kuka olet.
 • Mitä on tapahtunut?
 • Missä on tapahtunut?
 • Onko ihmisiä vaarassa?
 • Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
 • Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 
 • Jukka Määttä, rehtori, p. 0400 349 249
 • Karel McLeod Smith, palvelujohtaja, p. 040 0738029
 • Noora Ahti,  opiskelijaturvallisuus, p. 0400 349 225
 • Timo Sorvoja, kv-turvallisuus, p. 050 411 9578
 • Jarmo Röksä, viestintä, p. 0400 349 333

Humakin turvallisuusryhmän tarkoitus on toimia koordinaattorina vakavissa kriisitilanteissa ja hoitaa kriisiviestintää. Turvallisuusryhmän kutsuu koolle kuka tahansa ryhmän jäsenistä, joka saa tiedon kriisistä. Tarvittaessa turvallisuusryhmä voi kutsua koolle myös muita henkilöitä niin tarvittaessa. Turvallisuusryhmän tulee kokoontua kriisistä kuulutaan mieluiten muutaman tunnin kuluessa.

Humakiin on laadittu turvallisemman online-lähiopetuksen suositukset. Suosituksissa tuodaan esille keinoja, joilla voitaisiin turvata jokaisen opiskelijan oikeus tulla kohdatuksi online-lähiopetustilanteissa omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.

Tutustu tarkemmin suosituksiin klikkaamalla symboleita. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan tästä

Opetuksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on ympäristö, jossa kaikki rakentavat omalla toiminnallaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä. Turvallisempi tila koskee koko oppimisyhteisöä ─ opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa ─ ja kaikilta edellytetään siihen sitoutumista.

Opetuksen turvallisemman tilan ohjeistukset koskevat sekä fyysisiä tiloja, että verkossa tapahtuvaa opetusta.

Humakin Turvallisemman tilan periaatteet ovat luotu YK-liiton periaatteiden pohjalta.

 • Kunnioita kaikkien fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta.
 • Älä arvostele kenenkään ulkonäköä, pukeutumista tai olemusta.
 • Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta, terveydentilasta, toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, arvoista tai mistään muustakaan häneen liittyvästä ominaisuudesta.
 • Älä käytä halventavaa kieltä, stereotypioita tai loukkaavia termejä edes vitsaillessasi.
 • Älä kiusaa, pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 • Anna tilaa. Huolehdi siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Anna palautetta rakentavasti. Kohtele muita ihmisiä kunnioittavasti myös mahdollisissa konfliktitilanteissa.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
 • Puutu näkemääsi syrjintään.

Tutustu myös Humakin turvallisemman online lähiopetuksen suosituksiin.

Lisätietoa aiheesta löydät Humakin eettisestä ohjeistuksesta, Humakin tutkintosäännöstä ja YK-liiton verkkosivuilta

Humakin ilmoituskanava (https://whistleblower.humak.fi) on tarkoitettu mm. turvallisuus- ja laatupoikkeamien ilmoittamiseen (esim. läheltä piti -tilanne, uhka- tai vaaratilanne, epäasiallinen käyttäytyminen, laatupoikkeama tai plagiointiepäily). Ilmoituskanava toimii myös nk. Whistleblower-direktiivin toteuttamisen välineenä.

Kaikki ilmoitukset voi jättää anonyymisti ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitukseen voi halutessaan jättää yhteystietonsa. Ilmoituksia käsittelevät rehtori Jukka Määttä ja palvelujohtaja Karel McLeod Smith. Asian jatkokäsittely voi edellyttää ilmoittajan, asianomaisen johtajan ja/tai ilmoituksen kohteena olevien osapuolten kuulemista.

Akuutissa vaaratilanteessa tulee toimia Humakin turvallisuusohjeiden mukaisesti (opiskelijan opas).

Sivusta vastaa: Tietohallinto,
Viimeksi päivitetty: 23 toukokuun, 2024