Tietosuoja Humakissa

Henkilötietojen käsittely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun toimintaa. Käsittelemme toiminnassa mm. opiskelijoiden, hakijoiden, henkilökunnan ja asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme tarjota asianmukaiset digitaaliset ympäristöt tehtävien hoitamiseksi sekä ylläpitää käyttövaltuushallintaa ja tietoturvaa. Tällä sivutolla on kerrottu Humakin informointivelvollisuuden toteuttamisesta.

Lataa, täytä ja tulosta ja toimita tuloste opintotoimisto@humak.fi

Tiedosto avautuu uudelle välilehdelle.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Lataa, täytä ja tulosta ja toimita tuloste opintotoimisto@humak.fi

Tiedosto avautuu uudelle välilehdelle.

Henkilötietojen oikaisu- ja poistamispyyntö

Yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 15, 16, 17, 18 ja 20

Rekisteröity antaa kulloinkin tarpeelliset henkilötietonsa ja vastaa niiden oikeellisuudesta.
Henkilötietojen toimittaminen on useissa korkeakoulun prosesseissa välttämätön edellytys asioiden hoitamiselle.

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään ja mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on myöskin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, tietojen oikaisemista tai poistamista tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on Humakin käyttäjätunnuksilla pääsy omien tietojensa katseluun useissa järjestelmissä. Rekisteröity saa tiedot kurssin tallennetuista opintosuorituksista ottamalla yhteyttä kurssin henkilökuntaan tai muuhun osoitettuun tahoon.

Mikäli rekisteröity haluaa muutoin hyödyntää rekisteröidyn oikeuksiaan, tulee asiasta toimittaa tietopyyntö opintotoimiston sähköpostiosoitteeseen (opintotoimisto@humak.fi). Humak toimittaa tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä viimeistään kuukauden päästä pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja edellyttää esim. lain tulkintaa, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta.
Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, niistä peritään hallinnollisiin kustannuksiin perustuva maksu. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton, kohtuuton tai rekisteröity  esittää tietopyyntöjä jatkuvasti, korkeakoulu voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällöin korkeakoulu perustelee ratkaisunsa.

Mikäli korkeakoulu ei toimita tietoja tai muutoin toimi rekisteröidyn pyytämällä tavalla, annetaan asiasta opiskelijalle kirjallinen selvitys. Samassa yhteydessä opiskelijalle kerrotaan hänen oikeuksistaan esim. tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi opiskelijalla on oikeus vaatia, että häntä koskevat tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen opiskelijalla voi olla oikeus saada henkilötietonsa poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä voi tietyissä tapauksissa olla oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietojen tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu, korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää henkilötietoja järjestelmästä toiseen

Henkilötiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen tarkoittaa, että rekisteröity saa toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja hän voi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus voi koskea vain tilanteita, joissa tietojenkäsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. Rekisteröidyllä on oikeus ilman erityistä perustelua milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus peruttaa suostumus

Tilanteissa, joissa rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen tehdään ensisijaisesti sille taholle, jolle suostumus on annettu. Jos tämä on mahdotonta, voi rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU, 2016/679). Tämän lisäksi opiskelijalla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhaku- sekä oikeussuojakeinoja. Opiskelijalla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjän tai henkilötiedon käsittelijän organisaatiota vastaan, mikäli hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen vuoksi, ettei henkilötietojen käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Sivusta vastaa: Christa Sairio,
Viimeksi päivitetty: 18 maaliskuun, 2024