Kieliopinnot

Humakin kaikkiin AMK-tutkinto-opintoihin sisältyy kieliopintoja niin suomen, englannin kuin ruotsin kielen osalta. Voit halutessasi sisällyttää tutkintoosi joko Humakin vapaasti valittavia kieliopintoja – myös viittomakielen opintoja – tai muissa ammattikorkeakouluissa suoritettuja kieliopintoja. Tältä sivulta löydät myös tietoa koulutussivistyskielestä ja kieliopinnoista vapauttamisesta.

Kielten opiskelu Humakissa

Kaikkiin Humakin AMK-tutkintoihin sisältyy kieliopintoja toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi / suomi) ja englannin kielessä. Opintojaksot opiskelijoille jotka ovat aloittaneet opinnot syksyllä 2023 tai myöhemmin ovat:

 • Englanti 5 op
 • Ruotsi  5 op (mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on suomi)
 • Suomea suomeksi edistyneille 5op (mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi)

Lisäksi AMK-tutkintojen yhteisissä vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla seuraavat opintojaksot:

 • VVSS23 Suomea suomeksi edistyneille (C1) 5 op
 • VVSB22 Swedish for beginners 5 op
 • VVRV09 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op
 • VVEV10 Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op
 • VVRK13 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op
 • VVEK12 Englanninkielinen kirjallisuus 3 op
 • VVTU16 Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op
 • VVTU17 Tukiviittomien alkeet 2 op
 • VVTY18 Mielikuvasta viittomiseen 5 op
 • VVTU19 Viitotun puheen alkeet 5 op
 • VVTU20 Viitotun puheen jatkokurssi 10 op

Lisäksi voit valita opintoihisi vapaasti valittavia kieliopintoja Campus Onlinen (https://campusonline.fi/) ja Kivanetin (https://www.kivanet.fi/) tarjonnasta. 

Kielten arvioinnista

Tutustu kielten opintojen arviointikäytänteisiin Arvioinnin käsikirjasta, jonka löydät Arviointi-sivulta.

Kielten hyväksilukuohjeet

Tutustu kielten hyväksilukuohjeisiin AHOT – Onko sinulla aiemmin hankittua osaamista? -sivulta.

Koulusivistyskielen määräytyminen

Koulusivistyskielesi on suomi, jos olet suorittanut peruskoulun ja/tai lukion suomen kielellä ja opiskellut suomea äidinkielenä tai jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi äidinkielenä -kokeen hyväksytysti.

Koulusivistyskielesi on ruotsi, jos olet suorittanut peruskoulun ja/tai lukion ruotsin kielellä ja opiskellut ruotsia äidinkielenä tai jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi äidinkielenä -kokeen hyväksytysti.

Jos olet suorittanut peruskoulun ja lukion muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi tai olet saanut koulusivistyksen ulkomailla, ei sinulla ole lain 424/2003, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimusta. Tällöin  rekisteriisi merkitään “Hän on saanut aiemman koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.” Suoritettavat kieliopinnot määräytyvät opetussuunnitelman mukaisesti, mikäli et hae kieliopinnoista vapautusta.

Jos olet saanut koulusivistyksen jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai olet suorittanut ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin koulusivistyskielelläsi, voit ilmoittaa koulusivistyskieleksesi suomen tai ruotsin, jos sinulla on 

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi äidinkielenä -kokeesta hyväksytty arvosana
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä -ylioppilaskokeesta vähintään arvosana magna cum laude approbatur.

Koulusivistyskieli todetaan peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta. Koulusivistyskieli ei määräydy toisen asteen ammatillisten opintojen perusteella. Muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavan perus- ja lukiokoulutuksen tai suomalaisen ylioppilastutkinnon yhteydessä ei voi osoittaa saaneensa koulusivistystä suomen tai ruotsin kielellä. Esim. IB-lukiossa tai EB-lukiossa suoritetut suomen tai ruotsin äidinkielen opinnot eivät ole koulusivistyskieltä vastaavia opintoja.

Koulusivistyskielesi mukaan määräytyvät:

 • korkeakoulututkinnon toisen kotimaisen kielen (suomi tai ruotsi) kielitaitovaatimukset
 • sekä opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kieli.

Ilmoitus koulusivistyskielestä (muu kuin suomi)

Mikäli koulusivistyskielesi ei ole suomi, sinun tulee täyttää sähköinen Ilmoitus koulusivistyskielestä -lomake. Koulusivistyskieli on suomi, jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Kieliopinnoista ja kielitaitovaatimuksista vapauttamisen hakemisen ohjeet

Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 8 § mukaan: Ammattikorkeakouluja koskevan asetus 1129/2014 7 § määrää opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta. Koulutusjohtaja voi kirjallisesta anomuksestasi, vastuullista kielten lehtoria kuultuaan, vapauttaa sinut joko kieliopinnoista tai kielitaitovaatimuksista. Anomus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Kieliopinnoista vapautuksen anominen – kokonaan vapautus

Kieliopinnoista vapautus voidaan myöntää, mikäli olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä (mukaan lukien viittomakielinen kuurojen koulusivistys), tai olet saanut koulusivistyksen ulkomailla, tai sinulla on asiantuntijan toteama vakava lukihäiriö, josta on lääkärin lausunto tai sinulla ei ole aiempia ruotsin tai englannin kielen opintoja. Anomus tehdään välittömästi opintojen alussa keskusteltuasi asiasta kieltenopettajan ja oman HOPS-valmentajan kanssa. Sinun on tässä tapauksessa suoritettava vastaava opintopistemäärä muita kieliopintoja.

Kielitaitovaatimuksista vapautuksen anominen – osittainen vapautus

Voit anoa kielitaitovaatimuksista vapautusta, kun olet käynyt toisen kotimaisen kielen ja/tai vieraan kielen opintojaksot ja et ole kahdesta yrityksestä huolimatta saavuttanut toisessa kotimaisessa kielessä kirjallisia ja/tai suullisia kielitaitovaatimuksia (vähintään arvosanaa tyydyttävä 1) tai et ole saavuttanut vieraassa kielessä kielitaitovaatimuksia (vähintään arvosanaa tyydyttävä 1) voit laatia anomuksen keskusteltuasi asiasta kieltenopettajan ja HOPS-valmentajasi kanssa. Voidaksesi tehdä anomuksen sinun on kuitenkin täytynyt edistää kielitaidon saavuttamista kielten lehtorin kanssa laatimasi suunnitelman mukaisesti.

Kieliopinnoista vapautuksen anomuksessa tulee olla selvitys:

 • koulusivistyskielestä ja koulusivistyksen suorittamisen maasta ja
 • perustelut, miksi vapautus tulisi myöntää.

Kielitaitovaatimuksista vapautuksen anomuksessa tulee olla selvitys:

 • kyseisen kielen opinnoista,
 • kielitaitovaatimuksiin liittyvistä suorituksista,
 • miten olet pyrkinyt edistämään kyseisen kielen oppimista sekä
 • perustelut, miksi vapautus tulisi myöntää.

Anomukseen tulee kieltenopettajan lausunto. Kun anot vapautusta, ota yhteyttä kieltenopettajaasi ja pyydä lausunto. Kieltenopettaja tuo lausunnossaan esille:

 • arvion kielitaidostasi ja mahdollisuuksista saavuttaa vaadittava osaaminen,
 • arvion opintosuorituksistasi ja opintomenestyksestäsi kyseisessä kielessä sekä
 • ehdotuksen vapautuksen hyväksymisestä tai sen kieltämisestä.

Koulutusjohtaja päättää vapautuksen myöntämisestä kieltenopettajan esityksestä.

Opintotoimisto tiedottaa sinua ja kieltenopettajaa päätöksestä. Myönteinen päätös ilmoitetaan sähköpostiviestillä ja kielteinen päätös kirjeitse. Kieltenopettaja tekee tarvittavat merkinnät Peppiin. Päätös arkistoidaan opintotoimistossa.

Vapautus ammattikorkeakoulututkinnon kieliopinnoista tai kielitaitovaatimuksista mainitaan tutkintotodistuksessa.

Kieliopinnoista vapautus – kokonaan vapautus

Jos saat vapautuksen Humakin opetussuunnitelman mukaisista kieliopinnoista, tulee sinun suorittaa vapautusta vastaava opintopistemäärä muita ammattikorkeakoulutasoisia kieliopintoja 5 op:n kokonaisuuksina siten, että suoritat perus- ja jatkotasoisen opintojakson samasta kielestä. Sovi näiden opintojen suorittamisesta neuvottelemalla kieltenopettajan ja oman HOPS-valmentajasi kanssa.

Kielitaitovaatimuksista vapautus – osittainen vapautus

Jos saat vapautuksen kielitaitovaatimuksista, osallistut opetussuunnitelmaan kuuluviin kieliopintoihin. Suorita opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja loppukoe kieltenopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Tällöin suoritusmerkinnäksi tulee ”hyväksytty” (on osallistunut kieliopintoihin).

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 10 tammikuun, 2024